Кратка хронология на училището

1887 год.- Открива се непълна мъжка гимназия.
1907 год.- Прислугата оставя незагасена печка и цялата сграда изгаря.
1908 год.- С дарения и доброволен труд на карловци е построена нова сграда.
1914 год.- На 26 юни с писмо №13122 Министерството на народното просвещение разрешава през учебната 1914-1915 година училището да стане Пълна общинска гимназия.
1914 год.- На 9 септемри Околийският съвет на град Карлово приема предложението на учителския колектив гимназията да се именува "Васил Левски".
1915 год.- На 22 януари Министерството на народното просвещение издава заповед, с която разрешава училището да носи името Мъжка гимназия "Васил Левски", а 6 февруари (19 февруари нов стил) да бъде негов патронен празник.
1938 год.- На 19 февруари се освещава гимназиалното знаме.
1957 год.- На 24 май училището е наградено с орден "Кирил и Методий" – І-ва степен.
1975 год.- На 1 септември с решение на отдел "Народна просвета" при ОНС – Пловдив гимназията се обединява със средния курс на НОУ "Васил Коларов" в Единно средно политехническо училище "Васил Левски" от V до ХІ клас.
1978 год.- Училището е наградено с орден "Червено знаме".
1990 год.- Училището става Средно общообразователно училище "Васил Левски" от V до ХІІ клас.
1998 год.- Със заповед №РД-14-84 от 4 август на Министъра на образованието и науката НУ "Доктор Иван Богоров" и СОУ "Васил Левски" се преобразуват в СОУ "Васил Левски" от І до ХІІ клас.